;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 26 Luty 2021 - 08:41
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


System szkolenia
Szkolenie w ratownictwie wodnym reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym wydane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Na podstawie ww. rozporządzenia WOPR wprowadzając jedynie kosmetyczne zmiany dostosował swój obowiązujący system szkolenia oraz stopnie do ramowego programu ministra tworząc swój własny PROGRAM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH zatwierdzony Decyzją Prezesa WOPR, przyjęty Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego WOPR i złożony do ministra właściwego ds. wewnętrznych.

W trakcie odbywanego szkolenia ratowników wodnych uczestnik po spełnieniu określonych kryteriów może uzyskać stopień Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR. Szkolenie ratowników wodnych kończy się egzaminem teoretycznym i egzaminem praktycznym, które są szczegółowo określone ww. rozporządzeniem. Po pozytywnym zdaniu egzaminów uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne z wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia i spełnieniu określonych kryteriów uczestnik może ubiegać się o nadanie stopnia Ratownika wodnego pływalni, Ratownika wodnego śródlądowego, Ratownika wodnego morskiego.

Kursy na stopień Starszego Ratownika Wodnego oraz Młodszego Instruktora WOPR są wewnętrznymi kursami oferowanymi przez WOPR w celu ugruntowania i standaryzacji wiedzy i umiejętności wśród ratowników wodnych z całej Polski. Stanowią podbudowę do właściwego przygotowania dla Kierownika zespołu ratowników i przyszłego Instruktora.

Szkolenia instruktorów realizowane są również w oparciu o ww. rozporządzenie, które określa ramowy program szkolenia, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów końcowych (teoretycznego i praktycznego) oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne ukończenie szkolenia i zdanie egzaminów. Uczestnicy szkolenia instruktorów otrzymują zarówno zaświadczenie zgodne ze wzorem ministra jak i stopień instruktora WOPR, pieczątkę z numerem identyfikacyjnym i identyfikator instruktora WOPR.

Należy pamiętać, że zgodne z ww. rozporządzeniem zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych może prowadzić:
1. ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami,
2. instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami,

Kilka słów o "przygotowaniu pedagogicznym określonym odrębnymi przepisami".
Błędem jest interpretowanie ww. przygotowania jako posiadanie kwalifikacji np.: instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej lub trenera. Przygotowanie pedagogiczne jasno określają odrębne przepisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… przez które należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. W skrócie rzecz ujmując należy być np.: nauczycielem o specjalności np: Wychowanie Fizyczne.

Należy również pamiętać że zgodnie z rozporządzeniem zajęcia teoretyczne szkolenia ratowników wodnych może prowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych zakresem tematycznym szkolenia np.: prawnik interpretujący zapisy ustaw i rozporządzeń oraz omawiający prawne aspekty pracy ratownika.
Zajęcia praktyczne szkolenia ratowników wodnych może, pod nadzorem instruktora z przygotowaniem pedagogicznym lub właściwego ratownika z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzić ratownik wodny, który posiada aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych. Tym samym została usankcjonowana rola asystenta.

Szczegóły szkoleń i kryteriów znajdziecie w zakładkach z nazwami stopni Młodszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR, itd. oraz zakładce ratownik wodny.
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion