;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 26 Luty 2021 - 08:38
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Statut WOPR w Warszawie
STATUT
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W WARSZAWIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie” i może używać skróconej nazwy: „WOPR w Warszawie” lub „Warszawskie WOPR”.
§ 2.
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3.
Stowarzyszenie jest specjalistyczną organizacja ratowniczą posiadającą osobowość prawną.
§ 4.
Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności i tradycji Stołecznego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności miasto stołeczne Warszawa i Województwo Mazowieckie.
§ 6.
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
§ 7.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń oraz organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
§ 8.
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, ubioru, flagi oraz znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności oraz społecznej pracy ogółu członków, do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA,ŚRODKI DZIAŁANIA, SPOSOBY REALIZACJI
§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie,
b) prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
c) działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego.
§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie i szkolenie wodnej służby ratowniczej,
b) prowadzenie szkoleń na stopnie w ratownictwie zgodnie z obowiązującymi w WOPR przepisami,
c) nadawanie i weryfikowanie stopni ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w WOPR przepisami,
d) wspieranie, koordynowane i nadzorowanie działalności drużyn WOPR,
e) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach oraz ochrony środowiska wodnego,
f) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach,
g) stwierdzanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
h) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
i) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
j) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony wód,
k) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
l) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
ł) opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym,
m) krzewienie etyki zawodowej wśród ratowników i umacnianie więzi organizacyjnej członków Stowarzyszenia,
n) popularyzowanie celów statutowych,
o) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami,
p) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
r) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
s) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych.
§ 12.
1. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Prowadzona przez Stowarzyszenie nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 13.
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
§ 14.
W związku z działalnością obejmującą działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 15.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy jak również cudzoziemcy mający oraz nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym.
4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§ 16.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statutowymi celami, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia.
2. Osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, może być również członkiem zwyczajnym mogącym korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Osoba małoletnia poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych może być również członkiem zwyczajnym, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 17.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym z zastrzeżeniem § 16 ust.2 i 3 oraz § 25 statutu,
b) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3,
c) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
d) korzystać ze środków i pomocy Stowarzyszenia,
e) nosić odznaki organizacyjne,
f) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Stowarzyszenia,
g) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz Stowarzyszenia.
§ 18.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów statutowych,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 19.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 20.
1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek.
§ 21.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące w drodze uchwały Zarządu,
d) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa z winy umyślnej, w drodze uchwały Zarządu. 2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz orzeczeń Komisji
Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na skutek przyczyny z ust. 1 pkt. c) i d) następuje na podstawie uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 22.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Dyscyplinarna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym wg decyzji Walnego Zebrania.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są:
a) w przypadku Walnego Zebrania zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
b) w przypadku niespełnienia warunku z ust. 3 pkt. a) Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, w którym uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania nie mniej jednak niż 15 osób, za wyjątkiem uchwał określonych w § 36,
c) w przypadku Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej zwykłą większością głosów osób wchodzących w skład danej władzy, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

WALNE ZEBRANIE
§ 23.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 24.
Do Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) uchwalanie programów i kierunków działania,
b) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu oraz członków władz,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Dyscyplinarnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania stowarzyszenia oraz w sprawach dotyczących uszczuplenia majątku stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.
§ 25.
W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani spośród członków drużyn, oddziałów i członków niezrzeszonych, zgodnie z parytetem:
- jeden delegat z drużyny oraz dodatkowi w liczbie jeden na każdą wielokrotność przekroczenia liczby 25 członków drużyny,
- jeden delegat z oddziału oraz dodatkowi w liczbie jeden na każdą wielokrotność przekroczenia liczby 25 członków oddziału,
- jeden delegat spośród członków niezrzeszonych delegowany jest przez 25 członków niezrzeszonych,
b) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
§ 26.
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
§ 27.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

ZARZĄD
§ 28.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem oraz Komisją Rewizyjną.
2. W Zarządzie zasiadają członkowie w liczbie 9-11 wybrani przez Walne Zebranie.
3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) uchwalanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia,
c) uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów,
d) uchwalanie regulaminu Zarządu i Biura,
e) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Komisji, pełnomocników oraz innych organów pomocniczych Zarządu, a także uchwalanie ich regulaminów,
f) składanie sprawozdań za okres kadencji Walnemu Zebraniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub utraty praw członkowskich Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
j) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
k) nadzorowanie działalności gospodarczej,
l) rozpatrywanie wszystkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
ł) powoływanie i rozwiązywanie drużyn,
m) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów,
n) ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Walne Zebranie,
o) podejmowanie decyzji w sprawie nagród i wyróżnień.
6. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich nie będący zarazem członkami Zarządu.
3. W Komisji Rewizyjnej zasiadają członkowie w liczbie 3-5 wybrani przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze Statutem, postanowieniami i uchwałami Walnego Zebrania,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub Statutem oraz zagrożeniem istotnych interesów Stowarzyszenia,
f) posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 30.
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień przysługuje prawo nakładania kar.
2. Organem dyscyplinarnym Stowarzyszenia jest Komisja Dyscyplinarna.
3. W Komisji Dyscyplinarnej zasiadają członkowie w liczbie 3-5 wybrani przez Walne Zebranie.
4. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary: upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia uprawnień ratowniczych, zawieszenia w prawach członka i wykluczenia ze Stowarzyszenia.
5. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić w organizacji innych funkcji i są niezawiśli.
7. Komisja Dyscyplinarna orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
8. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze.

JEDNOSTKI TERENOWE
§ 31.
Stowarzyszenie może tworzyć następujące terenowe jednostki organizacyjne:
a) Drużyny – powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek minimum 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Działalnością Drużyny kieruje kierownik Drużyny wybrany przez i spośród jej członków. Drużyna podlega pod Zarząd Stowarzyszenia lub pod Zarząd Oddziału, jeśli została utworzona w Oddziale.
b) Oddziały – powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek minimum 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału w składzie 5-7 osobowym, wybrany przez i spośród jego członków. Zarząd Oddziału podlega pod Zarząd Stowarzyszenia. Oddziały posiadają swoja Komisję Rewizyjną oraz Komisję Dyscyplinarną, każdą w składzie 3-5 osobowym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 32.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 33.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości i wartości niematerialnych,
c) dotacje i subwencje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej,
f) dochody z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.
§ 34.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz jednego z członków Zarządu.
§ 35.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 36.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki zostanie przekazany majątek.
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion